+36 (34) 586 490, +36 (30) 749 0275
2890 Tata, Fényes fasor 6.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A XÉNIA-KER Kft. a www.xeniaker.hu oldalon található webáruházában (továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

I. AZ ÁSZF SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Eladó weblapján (https://www.xeniaker.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://www.xeniaker.hu weboldalról.

I.1. AZ ELADÓ ADATAI

A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:

a) Cégnév: XÉNIA-KER Bel- és Külkereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

b) Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Fényes fasor 6.

c) Cégjegyzékszám: 11-09-005544 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

d) Adószám: 11471635-2-11

e) Bank: MKB Bank

f) Bankszámlaszám: 1030 0002 1017 6587 4902 0017

g) Internet: www.xeniaker.hu

h) E-mail: xenia@xeniaker.hu

i) Telefonszám: +36 (34) 586 490, +36 (30) 749 0275

j) Statisztikai számjel: 11471635-4719-113-11

A továbbiakban: „Eladó”-nak jelölve.

I.2. AZ ÁSZF HATÁLYA

1.2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt.

1.2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2.3. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen ÁSZF 2017. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt minimum 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

III. KISEGÍTŐ SZABÁLYOK

3.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári munkanapokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra nem eshet.

3.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat az Eladó levelezési fióktelepére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a I.1. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

3.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Megbízott mindenkori székhelye szerinti helyi bíróság illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség). Amennyiben ezen helyi bíróság vagy törvényszék illetékességét jogszabály kizárná, úgy a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben pedig a Tatabányai Törvényszék jogosult kizárólagos illetékességgel eljárni.

IV. AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA, A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉLELEI, VEVŐI REGISZTRÁCIÓ

IV.1. A REGISZTRÁCIÓ MENETE

4.1.1. A Vevő az Eladó termékeihez és szolgáltatásaihoz a www.xeniaker.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A webáruházban történő vásárlás  történhet regisztráció nélkül vagy érvényes regisztrációval.  A regisztráció nélküli vendégvásárláshoz csak a számlázási és szállítási adatokat, valamint elérhetőséget szükséges megadni. A regisztráció nélkül történő vásárlás nem mentesít az Általános Szerződési Feltételek elfogadása alól.

A Vevőnek a webáruház nyitóoldalának főmenüjében található „BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva – saját felhasználónév és jelszó segítségével – a „Regisztráció” részlegen, az adatlap pontos kitöltésével nyílik lehetősége a regisztrációra, az Adatvédelmi Nyilatkozat és Cookie Szabályzat valamint az Általános Szerződési Feltételek elolvasása és megértésére vonatkozó checkbox bepipálása, és a „REGISZTRÁCIÓ” gomb megnyomása után. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. A regisztrációt követően a Vevő a későbbiekben a webáruház nyitóoldalán található főmenü „BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” gombjára, majd az oldalon a ”Bejelentkezés” gombra való kattintással, valamint felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyéni felhasználói felületre.

4.1.2. Amennyiben a  Vevő él a regisztráció lehetőségével ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

4.1.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

4.1.4. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a webáruházba történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház, vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4.1.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

IV.2. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

4.2.1. A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek köre képezi.

4.2.2. A megjelenített termékek online rendelhetők meg vagy személyesen megvásárolhatóak Tata, Fényes fasor 6. szám alatti üzletünkben. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.3. A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Eladó nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.2.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.2.5. Eladó által a webáruházban forgalmazott termékek – a vevői megrendelést követő – átlagos szállítási ideje 2-14 munkanap. Eladó saját raktárkészlettel rendelkezik. Raktáron lévő termékek szállítási határideje 2 munkanap, egyéb esetben a megrendelések teljesíthetősége kizárólag a gyártó kapacitásától függ, így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.

4.2.6. Eladó az akciós termékek esetében mindig saját raktárkészletének  erejéig tudja garantálni a kiszállítást, így a készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti) rendeléseket nem áll módjában teljesíteni.

IV.3. A TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA

4.3.1. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a www.xeniaker.hu weboldal főmenüjének valamely gombjára kattintva tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Adott esetben szállítási költség is terheli a terméket, mely minden esetben feltüntetésre kerül, de legkésőbb a rendelés lezárása előtt. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelés-módosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

IV.4. A VÁSÁRLÁS (TERMÉKRENDELÉS), A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.4.1.  A webáruházban a Vevő a termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.

4.4.2.  A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A Vevő a kosár tartalmát a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

4.4.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a jobb oldali menüsor Kosár moduljának „Kosár megtekintése” gombjára, vagy a főmenü „KOSÁR” ikonjára/gombjára kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához, ahol módosíthatja a megrendelni kívánt termék mennyiségeket. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat, illetve kiválasztani a fizetési módot. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a banki előre utalás vagy az utánvétes fizetési mód kiválasztása után a „Megrendelés elküldése”  gombra kattintva és az utasítások követésével küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak.  A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, mely tényt a megrendelés elküldése előtt a checkbox bepipálásával köteles jelezni.

4.4.4. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, azután a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 4.1.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

4.4.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, és a megrendelést az Eladó – a gyártó kapacitására és raktárkészleteire figyelemmel – előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

4.4.6. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4.4.7. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

4.4.8. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.

4.4.9. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés megjelenítését.

V. A VÉTELÁR ELEMEI ÉS TELJESÍTÉSE

V.1. TERMÉKÁR, KISZÁLLÍTÁSI DÍJ, CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉG

5.1.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre.

A Vevőnek a kiszállítás költségét a megrendeléssel egy időben – Eladó I.1. pontban megjelölt bankszámlaszámára előre utalással, vagy utánvétes fizetési módnál kiszállításkor  meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a www.xeniaker.hu honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek című fejezet tartalmazza.

5.1.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

V.2. A VÉTELÁR TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJAI

5.2.1. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak a www.xeniaker.hu honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek által meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

V.3. A KISZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS A PANASZKEZELÉS

5.3.1. A megvásárolt termék kiszállítása MPL és Sprinter futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét a www.xeniaker.hu honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek dokumentum tartalmazza.

5.3.2. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

5.3.3. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény csomagolását  mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a futárszolgálattól, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! Eladó szerződésszerű teljesítése esetén Vevő köteles a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

5.3.4. A csomag kibontásakor a Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a www.xeniaker.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségen keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül ha a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

5.3.5. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

5.3.6. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a www.xeniaker.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségre, illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat. A termékek minőségével, valamint az egyedi adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII törvény 20.§ (5) bekezdés).

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

VI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS AZ ELÁLLÁSI TILALMAK

6.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

6.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 11 (tizenegy) nappal megelőzően a www.xeniaker.hu honlapon külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

6.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

6.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

6.5. Vevőt a 45/2014. Kormányrendelet alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg. A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére (XÉNIA-KER Kft 2890 Tata, Fényes fasor 6.). Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

6.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

6.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

6.8. A Vevőt nem illeti meg a 6.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

A Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy tudomásul vette jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.9. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni

  • amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [4.4.4. pont];
  • az átutalás késedelme [5.2.1. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
  • ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 14 (tizennégy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [5.3.1. pont].

6.10. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

6.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ADATVÉDELEM

VII.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1.1. Vevő a webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.1.2. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén  az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit a jogosult.

7.1.3. A Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az XÉNIA-KER Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az XÉNIA-KER Kft. költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.1.4. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a XÉNIA-KER Kft-től vásárolta számla vagy a számla másolatának bemutatásával. Ebben az esetben a XÉNIA-KER Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a XÉNIA-KER Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VII.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

7.2.1. A termék hibája esetén a Vevő kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.2.2. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Tehát egyszerre csak egyetlen jogot van lehetősége érvényesíteni.

7.2.3. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

7.2.4. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.2.5. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vevő között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.6. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.2.7. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

7.2.8. Vevő a termékszavatossági igényét termék forgalmazójával, a XÉNIA-KER Kft-vel szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a.) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b.) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c.) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.2.9. Amennyiben a termék bármilyen hibája a Vevő előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági-, vagy garanciajegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető.

7.2.10. Amennyiben a Vevő igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Bármilyen vitatott kérdésben a Fogyasztóvédelmi Hatóság által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.

7.2.11. A gyártó (forgalmazó)  nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a szakszerű tisztítás, ápolás hiányából, a szakszerűtlen tisztításból, házilagos javításból, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

VII.3. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

7.3.1. Vevő és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.

7.3.2. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy nyugtával.

7.3.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §).

7.3.4. Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani. Ha az Eladó a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt. Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.3.5. Vevő csereigényét vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesítheti Eladó felé abban az esetben, ha a hiba a terméke rendeltetésszerű használatát akadályozza. Eladó köteles a terméket kicserélni.

7.3.6. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

VII.4. JÓTÁLLÁS

7.4.1. Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Kormány rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7.4.2. Fenti jótállási Kormány rendelet alapján a XÉNIA-KER Kft. a jótállási Kormány rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Kormány rendelet alapján az vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet.

7.4.3. Kötelező jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadása.

7.4.4. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék Vevő által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

7.4.5. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

7.4.6. A Vevő által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. A jótállási jegy Vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vevő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

VIII. ADATVÉDELEM

8.1. Az adatkezelő megnevezése:

Cégnév: XÉNIA-KER Bel- és Külkereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített elnevezése: XÉNIA-KER Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-005544 Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 11471635-2-11
Bankszámlaszám: MKB Bank 1030 0002 1017 6587 4902 0017
Székhely és levelezési cím: H-2890 Tata, Fényes fasor 6.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-65870/2013, NAIH-120257/2017

Az XÉNIA-KER Kft. az alább meghatározott elvekhez mindvégig tartja magát.

A Vevő a webáruházban történő megrendelés leadásával jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja.

 

8.2. Az adatkezelés célja:

A megrendeléskor megadott adatokat a xeniaker.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve feliratkozás esetén hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó működik közre, pl. futárszolgálat. A szállítást végző partner cégek a cégünktől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják.

Hírlevelet kizárólag azoknak küldünk, akik feliratkoztak rá. Minden egyes kiküldött hírlevél tartalmaz leiratkozó linket is. Kizárólag a cégünkhöz és az általa működtetett xeniaker.hu webáruházhoz kapcsolódó információkat továbbítjuk hírleveleinkben. Más cégek által szponzorált cikkeket, direkt marketing anyagokat semmilyen körülmények között nem küldünk Önnek. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az xenia@xeniaker.hu e-mail címen.

A XÉNIA-KER Kft. a honlapján történt regisztráció során birtokába jutott adatokat a vonatkozó törvények szerint bizalmasan kezeli. A rögzített adatokat nyilvánosságra nem hozza, kizárólag a gazdasági tevékenységével összefüggésben (számlázás, kézbesítés) használja fel, azt harmadik félnek csak a kézbesítéshez, szállításhoz feltétlenül szükséges mértékben, egyedileg adja át.

XÉNIA-KER Kft. a regisztrált felhasználók azonosításához szükséges információkat csak nyomozóhatóság megkeresése esetén adja ki, ebben az esetben az érintett partnerünket értesítjük a megkeresés tényéről. A regisztrált partnereink kezdeményezhetik regisztrációjuk törlését, ekkor a webáruház adatbázisából adataik törlésre kerülnek.

A webáruházban leadott és a webáruház által visszaigazolt megrendelés a Vevő és a webáruházat működtető – mint távollévő felek – közötti magyar nyelvű, írásos szerződésnek minősül. Ennek értelmében a regisztráció során történő vásárlói adatszolgáltatás célja a megrendelő vásárlás során történő azonosítása, a szükséges dokumentumok (számla, szállítólevél) kiállítási lehetőségének biztosítása, valamint a megrendelő státuszának megállapítása (viszonteladó, végfelhasználó), az azonosítást követően a megfelelő árkategória, kedvezmények felkínálása.

 

8.3. Az adatkezelés hatálya

Az adatkezelés hatálya a forgalmazó által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatszolgáltatás minden esetben Vásárlóink önkéntes hozzájárulása mellett történik, a hozzájárulást a regisztráció során adatlap kitöltésével adja meg. Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a 2001. évi CVIII. törvény az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályokkal összefüggésben történik.

 

8.4. A kezelt adatok, adatkezelés időtartama

A kezelt adatok az alábbi személyes adatok: e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, adószám, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám.

Az adatkezelés időtartama, a regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A XÉNIA-KER Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a rosszindulatú támadások felderítését megkönnyítendő a weboldalra látogatók számítógépeinek publikus IP címeit naplózza, ezen publikus adatatok nem kerülnek összevezetésre a megrendelők személyes adataival. A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 1 évig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerül(het)nek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb). Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

 

8.5. Jogorvoslati lehetőség, tárhelyszolgáltató adatai

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Ide vonatkozó törvényi hivatkozás: 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon:+36(1)391-1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: mediacenter@mediacenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mediacenter.hu

IX. SZERZŐI JOGOK

9.1. XÉNIA-KER Kft. fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.

9.2. Miután a www.xeniaker.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.xeniaker.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az XÉNIA-KER Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. A www.xeniaker.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.4. XÉNIA-KER Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

9.5. Tilos a www.xeniaker.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.xeniaker.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

9.6. A XÉNIA-KER, valamint a www.xeniaker.hu nevek felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a XÉNIA-KER Kft. írásos hozzájárulásával lehetséges.

9.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén XÉNIA-KER Kft-t kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén XÉNIA-KER Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Eladó és Vevő, illetve Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 1.

Tata, 2017. április 25.

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk annak érdekében, hogy a böngészés könnyebb, gyorsabb és gördülékenyebb legyen. Weboldalunk használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el böngészőjében. Tudjon meg többet itt...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close